Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός - Στόχοι

Η ΔΕΗ παράγει ηλεκτρική ενέργεια και εφαρμόζει πρόγραμμα αποκατάστασης των διαταραγμένων εδαφών από την εξόρυξη λιγνίτη. Έχουν φυτευτεί, περίπου 7 εκατομμύρια δένδρα σε περισσότερα από 20.000 στρέμματα. Αναλυτικά οι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι:
1) O υπολογισμός της υπέργειας και υπόγειας βιομάζας και η εκτίμηση των απορροφήσεων CO2 από τις δενδροφυτείες της ΔΕΗ σε αποκατεστημένα εδάφη των ορυχείων του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
2) H έρευνα για την εκτίμηση της συνεισφοράς των δενδροφυτειών στην μείωση εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και στον μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ορυχείων.
3) Η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για την καταγραφή των εποχιακών και διαχρονικών μεταβολών της αποθήκευσης CO2.
4) H πιλοτική πρότυπη καινοτομία με τη διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στο όριο της αποκατεστημένης έκτασης, σύμφωνα με την μελέτη που βραβεύθηκε από την ΔΕΗ στον Πανελλήνιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικών ιδεών ανάπλασης και επανάχρησης.
Η πιστοποίηση μονάδων απορρόφησης από τις δενδροφυτείες θα εξασφαλίσει στην ΔΕΗ τη μείωση του συνολικού ισοζυγίου εκπομπών CO2 και θα τεκμηριώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από κατακράτηση σωματιδίων από τη συνολική φυλλική επιφάνεια των δενδροφυτειών. Οι βάσεις δεδομένων που θα δημιουργηθούν θα χρησιμοποιηθούν για την για την παροχή πληροφοριών και δεδομένων υψηλής ποιότητας σχετικά με τις δενδροφυτείες και τις δεσμεύσεις CO2.
Με το έργο θα αποδειχθεί η ποσοτική συνεισφορά των δενδροφυτειών στην απορρόφηση CO2 και θα δημιουργηθούν κίνητρα για την εντατικοποίηση των αποκαταστάσεων.